ઝોન સંખ્યા ( 9 )
કચ્છ ઝોન ( 1 )
સૌરાષ્ટ્ર ઝોન ( 2 )
સાબરકાંઠા ઝોન ( 3 )
દક્ષિણ ગુજરાત ઝોન ( 4 )
અમદાવાદ ઝોન ( 5 )
શેષ ગુજરાત ઝોન ( 6 )
મધ્યપ્રદેશ / શેષ ભારત ઝોન ( 7 )
મહારાષ્ટ્ર / ગોવા ઝોન ( 8 )
દક્ષિણ ભારત ઝોન ( 9 )