# બેન્કનું નામ ખાતાનું નામ શાખા ખાતાનો પ્રકાર ખાતા નંબર IFS Code
૧) સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયા પાટીદાર સંદેશ પાલડી, અમદાવાદ ચાલુ ખાતું 000056289001044 SBIN0005306
૨) કેનેરા બેન્ક પાટીદાર સંદેશ સાણંદ શાખા બચત ખાતું 0070232200011468 CNRB0017023
૩) કેનેરા બેન્ક ઓલ ઈન્ડિયા કચ્છ કડવા પાટીદાર યુથ સોસાયટી સાણંદ શાખા બચત ખાતું 0070232200011453 CNRB0017023
૪) યુનિયન બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયા ઓલ ઈન્ડિયા કચ્છ કડવા પાટીદાર યુથ સોસાયટી ઈસનપુર, અમદાવાદ બચત ખાતું 575402010004465 UBIN0557544
૫) ધી યુનિયન કૉ. ઓપ. બેન્ક ઓલ ઈન્ડિયા કચ્છ કડવા પાટીદાર યુથ સોસાયટી નરોડા શાખા બચત ખાતું 0002100201019685 HDFCOCUCBNR
૬) ધી કાલુપુર કોમર્શીયલ કૉ.ઓપ. બેન્ક લી. ઓલ ઈન્ડિયા કચ્છ કડવા પાટીદાર યુથ સોસાયટી સાણંદ શાખા બચત ખાતું 0000001910110304 KCCB0SNN005