સંચાલક મંડળ

ડૉ. અમૃતભાઇ રામજીભાઇ રૂડાણી (પ્રમુખ શ્રી)

મો: ૯૮૨૪૨૨૯૧૬૬

ઈ-મેલ: dr.amrutlalramjibhaipatel@gmail.com

ડાહ્યાભાઇ રતનશીભાઈ રૂડાણી (I.P.P)

મો: ૯૪૨૭૬૦૫૬૮૬

ઈ-મેલ: devienggco@yahoo.co.in

C.A. રણછોડભાઇ નાનજીભાઇ પોકાર (ઉપપ્રમુખશ્રી)

મો: ૯૮૨૫૦૪૮૪૯૭

ઈ-મેલ: rnpatelca@hotmail.com

વસંતલાલ વેલજીભાઇ માકાણી (ઉપપ્રમુખશ્રી)

મો: 9424654551

ઈ-મેલ: blpatel.sat@gmail.com

કાંતિલાલ પ્રેમજીભાઇ ગોરાણી (ઉપપ્રમુખશ્રી)

મો: ૯૪૪૦૧૯૧૬૩૫

ઈ-મેલ: kantilalgorani@gmail.com

માનદ્ તંત્રીશ્રીઓ

શામજીભાઈ રામજીભાઇ પોકાર (તંત્રી શ્રી)

મો: ૯૮૨૫૪૯૪૬૬૬

ઈ-મેલ: shamjibhaipatel338@gmail.com

કરમશીભાઈ નાગજીભાઇ પારસીયા (તંત્રી શ્રી)

મો: 7984149342

ઈ-મેલ: advocateknpatel@gmail.com

મણિલાલ ધનજીભાઇ રામજીયાણી "વિલાપ" (સહ તંત્રીશ્રી)

મો: 9825336156

ઈ-મેલ: shilprachana@ gmail.com

નારાયણભાઈ વિશ્રામભાઇ ભગત (સુરાણી) (ટ્રસ્ટી શ્રી)

મો: 9969281086

ઈ-મેલ: narayanpatel.np86@gmail.com

લખમશીભઈ ગોપાલભાઈ નાકરાણી (ટ્રસ્ટી શ્રી)

મો: ૯૪૨૮૦૧૮૧૬૫

ઈ-મેલ:

ડૉ. ભીમજીભાઇ રામજીભાઇ વાસાણી (મંત્રી શ્રી)

મો: 8108299066

ઈ-મેલ: dr_brpatel@yahoo.com

ઇશ્વરલાલ માવજીભાઇ ભગત (મંત્રી શ્રી)

મો: 9429809033

ઈ-મેલ: ishwarbhimbhagat@gmail.com

ઇશ્વરભાઇ ગંગારામભાઈ રામાણી (મંત્રી શ્રી)

મો: ૯૮૨૫૯૨૫૯૨૫

ઈ-મેલ: apana.igp@gmail.com

ડૉ. રતિલાલ એસ. રામજીયાણી (ખજાનચીશ્રી)

મો: ૯૯૨૫૨૪૪૪૬૯

ઈ-મેલ: drrsp211254@gmail.com

ડૉ. સુધીર મનજીભાઇ ચૌધરી (ઝોનલ કો-ઓર્ડીનેટર)

મો: 9825110819

ઈ-મેલ: sudhirpatel61@gmail.com

અમૃતભાઈ રતનશીભાઈ રામાણી (કારોબારી સભ્ય)

મો: 9979123444

ઈ-મેલ: amrutratan1@gmail.com

દેવચંદભાઈ માવજીભાઈ પોકાર (કારોબારી સભ્ય)

મો: ૯૮૨૫૧૮૩૫૨૪

ઈ-મેલ: devdeepentrprise@gimail.com

ડૉ. ગોવિંદભાઇ દેવસીભાઈ ગોગારી (કારોબારી સભ્ય)

મો: 9924143302

ઈ-મેલ: drgovindnaroda@gemail.com

કૃપલ રમેશભાઈ લીંબાણી (કારોબારી સભ્ય)

મો: 9825035242

ઈ-મેલ: info@umiyagroup.com

મણીલાલ રતનશીભાઇ લીંબાણી (કારોબારી સભ્ય)

મો: ૯૪૨૭૪૩૩૩૫૨

ઈ-મેલ: manilalrpatel@gmail.com

હીરાલાલ કાનજીભાઇ પજવાણી (કારોબારી સભ્ય)

મો: ૯૪૨૭૪૯૪૮૨૪

ઈ-મેલ: hklimbdi824@gmail.com

દિનેશભાઇ હંસરાજભાઈ નાકરાણી (કારોબારી સભ્ય)

મો: 9822034835

ઈ-મેલ: dineshnak@gmail.com