"પાટીદાર સંદેશ" માં જાહેરાત અને શ્રદ્ધાંજલિના દર

જાહેરાત

( પ્રતિ કોલમ દીઠ x સે.મી )

વિગત ૧ અંક માટે છ માસ માટે ૧ વર્ષ માટે
પહેલા પાને ( કલર ) ૫૦૦ ૩,૦૦૦ ૬,૦૦૦
છેલ્લા પાને ( કલર ) ૪૦૦ ૨,૪૦૦ ૪,૮૦૦
વચ્ચેના પાને ( કલર ) ૩૦૦ ૧,૮૦૦ ૩,૬૦૦
અંદરના સાદાં પાનાં ૧૫૦ ૯૦૦ ૧,૮૦૦

ફોર કલર શ્રદ્ધાંજલિ માટે કાર્યાલયનો સંપર્ક કરવો.

શ્રદ્ધાંજલિ

.

શ્રદ્ધાંજલી સાઈઝ સાદાં પાનાં કલર પાનાં
ફિક્સ ૧ કોલમ. x ૧૧ સે.મી. ૧,૫૦૦ ૩,૫૦૦
૨ કોલમ. x ૧૧ સે.મી. ૩,૦૦૦ ૭,૦૦૦
૩ કોલમ. x ૧૧ સે.મી. ૪,૫૦૦ ૧૦,૦૦૦
૧/૪ પાનું ૬,૦૦૦ ૧૩,૦૦૦
અડધું પાનું ૧૨,૦૦૦ ૨૫,૫૦૦
આખું પાનું ૨૨,૦૦૦ ૫૧,૦૦૦