Headline

અમારા પ્રતિનિધિ

fåA ÍkuLk
1 1 101 zkì. ðe. yu[. Ãkxu÷ ¼qs MÚkkÃkf «{w¾
2 2 102 fh{þe¼kE Ãkxu÷ ¼qs íktºke
3 3 104 Eïh¼kE ¼økík Lk¾ºkkýk fk. MkÇÞ
4 4 105 ©e{íke ¼kLkwçkuLk Ãkxu÷ ¼qs
5 5 106 AøkLk¼kE ðu÷kýe ¼qs
6 6 107 Ëk{S¼kE fu. Ãkxu÷ ¼qs
7 7 108 Lkhuþ Ãke. Ãkxu÷ Lk¾ºkkýk
8 8 110 økku®ð˼kE ÃkkxeËkh ytòh ÍkuLk [uh{uLk
9 9 111 ©e Mkwhuþ yu{. [kinký ¼qs
10 10 112 ¼kuøke÷k÷ ÃkkxeËkh økktÄeÄk{
11 11 114 «rðý fuþhkýe Lk¾ºkkýk ÍkuLk {tºke
12 12 115 «þktík Äku¤w ¼qs
13 13 116 {økLk÷k÷ ¼e{kýe híLkkÃkh ({W)
14 14 119 {rý÷k÷ ÷ªçkkýe ËÞkÃkh/ðzkuËhk
15 15 120 þktrík÷k÷ ÷ªçkkýe rðÚkkuý
Mkkihk»xÙ ÍkuLk
16 1 201 ðu÷w¼kE Ãkxu÷ MkwhuLÿLkøkh
17 2 202 híkLkþe¼kE ÷ªçkkýe MkwhuLÿLkøkh ÍkuLk [uh{uLk
18 3 204 Äehs zkÞkýe MkwhuLÿLkøkh
19 4 206 zkì. hrð Ãkxu÷ ¼kðLkøkh
20 5 207 nehk÷k÷ fkLkS Ãksðkýe ÷ªçkze
21 6 208 þktrík÷k÷ ÃkwY»kku¥k{ fuþhkýe n¤ðË ÍkuLk {tºke
22 7 209 {LkMkw¾ ykh. Ãkkufkh hksfkux
23 8 210 n»kkoçkuLk Ãkkufkh {kuhçke
24 9 315 Äehs ykh. Ãkxu÷ ¼kðLkøkh
25 10 719 ÃkwY»kku¥k{ËkMk yu÷. ðkzeÞk {kuhçke
MkkçkhfktXk ÍkuLk
26 1 301 zkì. çke. ykh. Ãkxu÷ ®n{íkLkøkh {tºke
27 2 302 y{]ík ykh. Ãkxu÷ hksÃkwhftÃkk {tºke
28 3 303 økýÃkík¼kE Ãkxu÷ ík¾íkøkZ fk. MkÇÞ
29 4 304 Eïh÷k÷ S. hk{kýe {kuzkMkk ÍkuLk [uh{uLk
30 5 307 søkËeþ ykh. Ãkxu÷ ¾kheftÃkk
31 6 310 «VwÕ÷ ðe. Ãkxu÷ hk{ÃkwhkftÃkk
32 7 311 Lkxðh fu. Ãkxu÷ YÃkk÷ftÃkk
33 8 312 zkì. ykh. yuMk. Ãkxu÷ ®n{íkLkøkh ÍkuLk {tºke
34 9 313 y{]ík ÃkkxeËkh r¼÷kuzk
35 10 314 rçkÃkeLk ykh. Ãkxu÷ ðktMkuhkftÃkk
36 11 317 yþkuf ¼kðkýe ÄLkMkwhk
37 12 319 Mkwhuþ hk{kýe [kuxkMkýftÃkk
38 13 320 {nuLÿ Ãkxu÷ «ktríks
39 14 312 nheþ ÷ªçkkýe çkkÞz
40 15 322 zkì. çke. yuLk. Ãkxu÷ r¼÷kuzk
41 16 323 ßÞtrík ykh. Ãkxu÷ çkkuhzexªçkk
Ërûký økwshkík ÍkuLk
42 1 401 zkì. MkwÄeh Ãkxu÷ Mkwhík fk.MkÇÞ
43 2 402 «n÷k˼kE Ãkxu÷ {ÄðkMk/nk÷ku÷
44 3 403 ©e{íke {tsw÷kçkuLk Wfkýe ðkÃke
45 4 404 Ëuð[t˼kE Ãkxu÷ çke÷e{kuhk ÍkuLk [uh{uLk
46 5 406 Eïh¼kE yu. Ãkxu÷ økkuÄhk
47 6 407 rþðS¼kE fu. Ãkxu÷ ¼Y[
48 7 408 ÃkwY»kku¥k{ ykh. ¼økík ytf÷uïh ÍkuLk {tºke
49 8 409 ¼ðLk÷k÷ ðe. Ãkxu÷ LkðMkkhe
50 9 410 rðê÷¼kE Ãkkufkh Mkwhík
51 10 411 Sðhks¼kE Ãkxu÷ {kMkh hkuz
52 11 412 fktrík¼kE ze. Ãkxu÷ Mkkð÷e
53 12 413 ¼ðkLk÷k÷ S. òËðkýe fk{hus
54 13 415 LkhuLk hk{kýe çkkhzku÷e
55 14 421 søkËeþ¼kE Lkkfhkýe nhýe-ðzkuËhk
56 15 422 «fkþ¼kE S. [kinký z¼kuE
y{ËkðkË ÍkuLk
57 1 501 ykh. yuLk. Ãkxu÷ Lkhkuzk WÃk«{w¾
58 2 502 zkì. y{]ík¼kE ykh. Ãkxu÷ økktÄeLkøkh ¼krð «{w¾/WÃk«{w¾
59 3 503 þk{S¼kE Ãkxu÷ MkkýtË íktºke
60 4 504 zkì. økku®ð˼kE ze. Ãkxu÷ Lkhkuzk fk.MkÇÞ
61 5 505 ÷¾{þe¼kE Ãkxu÷ ðxðk ¾òLk[e
62 6 507 {q¤S¼kE ¾uíkkýe Lkhkuzk
63 7 509 Ãke. ze. Ãkkufkh økeíkk{trËh
64 8 510 {rý÷k÷ ze. Ãkxu÷ ‘rð÷kÃk’ Mkªøkhðk ÍkuLk÷ fku.ykuzeo.
65 9 511 hrík÷k÷ Ãkxu÷ “fkfk” økeíkk{trËh
66 10 513 h{uþ[tÿ Ãkxu÷ Lkhkuzk
67 11 514 fkÂLík¼kE ze. Ãkxu÷ Lkhkuzk íktºke©eLkk MknÞkuøke
68 12 515 zkÌkk¼kE ykh. Ãkxu÷ EMkLkÃkwh «{w¾
þu»k økwshkík ÍkuLk
69 1 551 Äehs¼kE ðe. Ãkxu÷ rðòÃkwh fk.MkÇÞ
70 2 552 {LkMkw¾¼kE [kuÃkzk Ënuøkk{ ÍkuLk [uh{uLk
71 3 553 ¼hík¼kE Ãkxu÷ Ënuøkk{
72 4 554 Ãkwh»kku¥k{¼kE Ãkxu÷ Ãkux÷kË
73 5 555 ðehS¼kE Ãkxu÷ hkÄLkÃkwh
74 6 556 yh®ð˼kE Ãkxu÷ Ënuøkk{
75 7 557 ðk÷S¼kE Ãkxu÷ Ënuøkk{
76 8 558 Ãkwh»kku¥k{¼kE Ãkxu÷ çkkuhMkË
77 9 559 Eïh¼kE ¼kðkýe htøkkEÃkwhk
78 10 560 {wfuþ¼kE ¼kðkýe y{ehøkZ
79 11 561 fuþð÷k÷ Ãkxu÷ ¾uhk÷w ÍkuLk {tºke
80 12 563 rËLkuþ¼kE Ãke. Ãkxu÷ ykýtË
81 13 565 [tËw¼kE ze. Ãkkufkh fÃkzðts
82 14 566 yrïLkfw{kh su. Äku¤w {nu{ËkðkË
83 15 567 rðÃkw÷¼kE su. {iÞkík LkzeÞkË
84 16 109 {økLk¼kE Ãkkufkh f÷ku÷
{æÞ«Ëuþ ÍkuLk
85 1 601 ðMktík÷k÷ ðe. Ãkxu÷ MkíkLkk ÍkuLk [uh{uLk
86 2 602 Eïh¼kE ÷ªçkkýe hksLkktËøkktð
87 3 603 yswoLk¼kE ÄLkkýe hkÞÃkwh ÍkuLk {tºke
88 4 605 Eïh¼kE ¾e{kýe çkk÷k½kx
89 5 606 ÷û{efktík Ãkxu÷ ELËkuh
90 6 607 rfþkuh¼kE ÃkkhMkeÞk ¾tzðk
91 7 609 Lkxðh¼kE Ãkxu÷ ExkhMke
92 8 610 hrík÷k÷ [kinký ELËkuh
93 9 611 ¼økðkLkËkMk LkkÞkýe hkÞÃkwh/søkË÷Ãkwh
94 10 612 Ãkwh»kku¥k{¼kE ðe. Ãkxu÷ fkuhçkk
95 11 613 ©e{íke [tÃkkçkuLk S. Ãkkufkh sçk÷Ãkwh
96 12 614 ¾e{S¼kE yuLk. [kinký Mkkøkh
97 13 615 ©e SíkuLÿ¼kE ðe. Ak¼iÞk hkÞÃkwh
98 14 901 frð Ãkxu÷ Lkðe rËÕne
99 15 902 ÃkwY»kku¥k{¼kE Ãkxu÷ Lkðe rËÕne
100 16 903 {rý÷k÷ ze. Ãkxu÷ rLkÞk{íkÃkwh )(Ãk.çkt.)
101 17 904 rðh[t˼kE Ãkkufkh òuÄÃkwh (hks.)
102 18 905 [uíkLk su. Ãkkufkh hkt[e (Íkh¾tz)
103 19 906 ÄLkS¼kE ¼kðkýe Mktçk÷Ãkwh (ykuzeMkk)
104 20 907 ©e{íke «rðýkçkuLk Ak¼iÞk çkk÷uïh (ykuzeMkk)
{nkhk»xÙ-økkuðk ÍkuLk
105 1 701 LkkhkÞý¼kE ðe. Ãkxu÷ ½kxfkuÃkh WÃk«{w¾
106 2 702 hk{S¼kE Ãke. MkU½kýe ½kxfkuÃkh ÍkuLk [uh{uLk
107 3 703 fuþð÷k÷ fu. Ãkxu÷ LkkøkÃkwh ÍkuLk {tºke
108 4 705 LkkLkS¼kE hk{kýe [k÷eMkøkktð
109 5 706 hrík÷k÷ Ãke. ÷ªçkkýe fkuÕnkÃkwh
110 6 707 ßÞtrík¼kE ze. Ãkxu÷ ÃkqLkk
111 7 708 Þkuøkuþ yu{. hk{kýe ½kxfkuÃkh
112 8 709 ®n{ík÷k÷ Ãkxu÷ ½kxfkuÃkh
113 9 710 rËLkuþ¼kE Lkkfhkýe LkkrMkf ÍkuLk Mkn{tºke
114 10 711 hrMkf¼kE ze. [kuÃkzk LkkøkÃkwh
115 11 712 zkÌkk¼kE ðe. Ãkxu÷ s÷økktð
116 12 713 {økLk÷k÷ fu. Mkkt¾÷k rMkLLkh
117 13 714 hðS¼kE su. Ãkxu÷ fkuÃkhøkktð
118 14 717 h{uþ¼kE (y{]ík) ykh. ¼økík híLkkøkehe
119 15 718 økku®ð˼kE ¼e{kýe {zøkktð-økkuðk
120 16 721 LkkhkÞý¼kE fu. Ãkxu÷ ¼eðtze
121 17 722 çkkçkw¼kE (hðS¼kE) ze. Ãkxu÷ fÕÞký
122 18 723 {rý÷k÷ ykh. ÷ªçkkýe Mkkíkkhk
123 19 724 Mkwhuþ¼kE òËðkýe þnkz-fÕÞký
124 20 725 rLkhð fkÂLík÷k÷ Lkkfhkýe Mkktøk÷e
125 21 726 MkeíkkçkuLk Ãke. [kuÃkzk çkË÷kÃkwh (ðu.)
126 22 727 ÄLkMkw¾÷k÷ nhS ¼økík {k÷ðý
127 23 203 híkLkþe¼kE ðu÷kýe ðkhsu-ÃkqLkk
128 24 316 SíkuLÿ ÷ªçkkýe ÃkqLkk
129 25 417 yrLk÷fw{kh su. Ãkxu÷ zkUçkeð÷e
Ërûký ¼khík ÍkuLk
130 1 802 h{uþ[tÿ yu{. økkuhkýe çkUø÷kuh
131 2 804 y{]ík÷k÷ ykh. Ãkxu÷ [uL™i ÍkuLk {tºke
132 3 807 ËuðMke¼kE ðe. sçkwðkýe nwçk÷e
133 4 808 LkkLkS¼kE yu÷. [kinký çkUø÷kuh
134 5 809 ðu÷S¼kE Ãke. hk{kýe rðþk¾kÃkèLk{T ÍkuLk [uh{uLk
135 6 810 ðMktík÷k÷ su. Ãkkufkh çku÷økk{
136 7 811 f{÷uþ¼kE su. Ãkxu÷ fkuEBçkíkwh
137 8 812 suXk÷k÷ sçkwðkýe ÃkkUze[uhe
138 9 814 ðMktík¼kE [kinký Mku÷{
139 10 817 fktrík¼kE økkuhkýe niÿkçkkË
140 11 818 «rðý¼kE Lkkfhkýe fhe{Lkøkh
141 12 819 ©e øktøkËkMk¼kE yuLk. ¼kðkýe Ëkuëçkk÷kÃkwh
142 13 820 ©e fktrík÷k÷ ze. òËðkýe ¢ku{Ãkux, [uLLki
143 14 821 ¼hík¼kE yuMk. Ãkkt[kýe zªzeøk÷
144 15 822 h{uþ¼kE htøkkýe rºk[Lkøkkuzw
145 16 823 ßÞtrík¼kE çke. MkU½kýe rðþk¾kÃkèLk{T